Pliki do pobrania:

Specyfikacji  Warunków  Zamówienia (SWZ)

Specyfikacji  Warunków  Zamówienia – część II (SWZ – część II)

Wykaz projektowanych roślin

Obmiary roślin

Umowa na roboty dot. urządzenia zieleni

Formularze ofertowy

 Adres  strony  internetowej  prowadzonego   postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000341939%2F01

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania dot. przetargu:

Czy  firma,  która  przeprowadziła  wizję  lokalną  w  postępowaniu  pierwszym,  dotyczącym  tego  samego  zakresu prac,   musi  dokonać  wizji  lokalnej  ponownie.

Zamawiający   na  postawione  pytanie odpowiada: Firma  jako  Wykonawca,  która  przeprowadziła  wizję   lokalną  w  postępowaniu    pierwszym,  a  biorąca  udział  w  postępowaniu  drugim, nie  musi  odbyć  kolejnej  wizji lokalnej.Podpisał:  Antoni  Sikoń –  Prezes  Zarządu  Fundacji ”

Co  w przypadku  podmiotów  takich  jak  Jednoosobowa  Działalność  Gospodarcza,  które nie  posiadają   wpisu  do  KRS.  

Odpowiedź  Zamawiającego: Wówczas Wykonawca  przedkłada  Zaświadczenie  z  CEIDG.  Informacja o przedsiębiorstwach  prowadzących  działalność gospodarczą  w  Polsce  znajduje  się  w  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej / CEIDG /. Antoni  Sikoń –   Prezes  Zarządu  Fundacji”

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCA BUDŻETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykaz firm biorących udział w postępowaniu

Informacja  Zamawiającego  o  odrzuceniu  oferty  firmy:  AZX   Europa  Sp.  z o.o.  w  Dębicy  na  podstawie  art.226 ust.1 pkt. 2c. 

Informacja  o  odrzuceniu  przez  Zamawiającego oferty  firmy:  Garden  Store  Sp. z  o.o.  w  Leżajsku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja Zamawiającego o zakończeniu postępowania w zakresie udzielenia zamówienia