Pliki do pobrania:

Specyfikacji  Warunków  Zamówienia (SWZ)

Specyfikacji  Warunków  Zamówienia – część II (SWZ – część II)

Umowa

Formularz ofertowy

Informacja zamawiającego

Wykaz oferentów

Informacja o wyborze wykonawcy

 Adres  strony  internetowej  prowadzonego   postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000274290%2F01

Zamawiający  informuje,  że  zakończone  zostało  postępowanie  o udzielenie  zamówienia:  Prace  inwestycyjne  na  terenie  budowy hospicjum  paliatywnego  w Tarnobrzegu.  Zamawiający  zawarł  umowę  w sprawie  zamówienia  publicznego  w  dniu  26  lipca  2023 r. z  Wykonawcą:  MIWAX  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  Wacław  Grela.  Adres:  ul.  B.  Śmiałego  2a;   39-400  Tarnobrzeg  / wynagrodzenie  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  przez  Wykonawcę /.

Antoni  Sikoń –  Prezes  Zarządu  Fundacji